หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
 
    ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน
    ให้มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินตามหลักการผังเมืองและรักษาสภาพแวดล้อม
    จัดสรรสวัสดิการทางสังคมให้กับชุมชน
    รณรงค์ให้ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ฟื้นฟูเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี
    ส่งเสริมบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมของชุมชน
    ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา
    ส่งเสริมพัฒนา อาชีพ เพิ่มพูนรายได้แก่ชุมชน
    สนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
 
 
 
    สร้างและบูรณะสาธารณูปการและไฟฟ้า
    พัฒนาจัดระบบการจราจร
 
 
 
 
    ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล
    ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
 
 
 
    พัฒนาระบบการบำบัดน้ำเสีย การบำบัดกำจัดขยะ
    พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรม
    ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน