โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารโรงเรียนเทศบาลเมืองศรี
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 13.15 น. โดย คุณ จงกล สนศิริ

ผู้เข้าชม 247 ท่าน