หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไทยชนะศึก   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด จำนวน 8 รายการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านอิ่มจันทร์การไฟฟ้า โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งส้ิน 4,840 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 มิ.ย. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไทยชนะศึก   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสินราคา ซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถจักรยานยนต์ กษ 494 สุโขทัย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพิภพ ดวงคำวัน โดยเสนอราคารวมเป็นทั้งส้ิน 1,340 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 มิ.ย. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไทยชนะศึก   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนิราคาจัดซ้ือวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 17 รายการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางกำลัย ใจบาน โดยเสนอราคารวมเป้นเงินทั้งส้ิน 14,120 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 มิ.ย. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไทยชนะศึก   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จ้างเหมาถมดินลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านแม่ทุเลาพัฒนา พร้อมปรับเกลี่ย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสมพงษ์ หร่ิงเจริญ โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งส้ิน 10,600 บาท (-หนึ   24 มิ.ย. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไทยชนะศึก   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จ้างเหมาถมดินลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านราษฎร์ร่วมจิต พร้อมปรับเกลี่ยม ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสมพงษ์ หริ่งเจริญ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งส้ิน 61,400 บาท จ่ายขาดเงินสะสม โ   24 มิ.ย. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไทยชนะศึก   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จ้างเหมาถมดินลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านธารชะอม พร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 5 จุด ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสมพงษ์ หริ่งเจริญ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งส้ิน 72,200บาท (    24 มิ.ย. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไทยชนะศึก   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จ้างเหมาถมดินลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านแม่ทุเลา พร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 4 จุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสมพงษ์ หร่ิงเจริญ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งส้ิน 64,600   24 มิ.ย. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังน้ำขาว   ประกาศเปิดราคากลาง จัดซื้อถังกรองน้ำประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังเด่น (พร้อมติดตั้ง)   22 มิ.ย. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังน้ำขาว   ประกาศเปิดเผยราคางานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ   22 มิ.ย. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทับผึ้ง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ   22 มิ.ย. 2561 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1141