เครื่องประดับเงิน-ทอง สุโขทัย
 

พิพิธภัณฑ์ชุมชนศรีสัชนาลัย
 
 

 

 

 
 
 21 -22 ส.ค..61 ขอเชิญเที่ยวงานตลาดโบราณ ใคร ใคร่ ค้า ค้า ณ วัดพระปรางค์ ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
 
        
 
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดื [ 13 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 3 
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน [ 3 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 8 
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน [ 3 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 5 
       
 
สท0023.3/ว1366 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment : LPA ประจำปี 2561  [ 21 ก.ย. 2561 ]     
สท0023.3/ว3731 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว [ 21 ก.ย. 2561 ]     
สท0023.2/ว1360 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนา [ 21 ก.ย. 2561 ]     
สท0023.3/ว1347 จัดส่งผลิตภัณฑ์และสื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2561 ตามบัญชีรายชื่อ [ 21 ก.ย. 2561 ]     
สท0023.4/ว1348 เร่งรัดการอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนและการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ [ 21 ก.ย. 2561 ]     
สท0023.4/ว3724 การดำเนินการทางวินัยกับพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคู่กรณีหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดร่วมกับพนักงานส่วนท้องถิ่ [ 21 ก.ย. 2561 ]     
สท0023.5/ว1356 การนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 21 ก.ย. 2561 ]     
สท0023.5/ว1355 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ [ 21 ก.ย. 2561 ]     
สท0023.5/ว1354 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้ [ 21 ก.ย. 2561 ]     
สท0023.5/ว1353 รายงานจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 21 ก.ย. 2561 ]     


          
 
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยอยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
สอบถามเรื่อง งานที่ประกาศรับสมัคร เจ้าห้าที่เกษตร ที่ไหนครับ (12 มิ.ย. 2560)    อ่าน 334  ตอบ 0  
รับโอน บุคลากร ไหมค่ะ (2 มี.ค. 2560)    อ่าน 1149  ตอบ 1  
       


 
อบต.ทับผึ้ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ม.6 ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ. [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.เมืองเก่า ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะก [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ศรีนคร โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ไทยชนะศึก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันควบคุมโ [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ไทยชนะศึก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและซ่อมแซมทางเข้า - อ [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ศรีนคร โครงการอบรมน้ำประปาปลอดภัย วันที่ 21-22 สิงหาคม 2561 [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.ศรีนคร [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ศรีนคร ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 18 
อบต.บ้านนา ประกาศหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนคณะกรรมการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งเสลี่ยม ประชุมพนักงานประจำเดือนกันยายน 2561 [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งยางเมือง เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (21 ก.ย. 2561)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.ทับผึ้ง เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (21 ก.ย. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.เมืองเก่า เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (14 ก.ย. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ปากแคว เว็บไซต์ อบต.ปากแคว อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 ก.ย. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.ทุ่งยางเมือง เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (7 ก.ย. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ปากน้ำ ชาวบ้านเดือดร้อน...น้ำท่วมซ้ำซากมาหลายปี ท่านทำอะไรกันอยู่ (6 ก.ย. 2561)    อ่าน 255  ตอบ 1
อบต.ทุ่งยางเมือง ทำไมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจึงต้องใช้ปั๊มเคมี (3 ก.ย. 2561)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.ทุ่งยางเมือง ทำไมต้องใช้บริการจาก เอส ไรคส์ (3 ก.ย. 2561)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.ทุ่งยางเมือง เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (31 ส.ค. 2561)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.วังไม้ขอน สอบถามตำแหน่งว่าง (27 ส.ค. 2561)    อ่าน 27  ตอบ 0
                 
 
 
 
 
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สตง. อปท. ร่วมใจพัฒนาท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน กพส. มท 0810.2/ว 2984  [ 21 ก.ย. 2561 ]
การใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว2978  [ 21 ก.ย. 2561 ]
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ของหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 64 หมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2980 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 21 ก.ย. 2561 ]
ขอให้จังหวัดถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่ดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเสร็จสิ้นกระบวนแล้ว และสามารถขยายผลเป็นศูนย์เรียนรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2969 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 20 ก.ย. 2561 ]
การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตน้ำดื่มระดับชุมชน กพส. มท 0810.6/ว2966  [ 20 ก.ย. 2561 ]
มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น (การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง) กพส. มท 0810.4/ว2950 [มาตรฐานงานฯ]  [ 20 ก.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2952  [ 20 ก.ย. 2561 ]
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2967 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2963 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2561 ]
       
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2554