เครื่องประดับเงิน-ทอง สุโขทัย
 

พิพิธภัณฑ์ชุมชนศรีสัชนาลัย
 
 

 

 

 
 
 29-31 ธันวาคม 2561 ขอเชิญเที่ยวงาน Sukhothai Sukhotime 2019 ณ วัดพระปรางค์ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
 
        
 
 
 
รายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 1 
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเน้นการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐เทศบาลเมื [ 14 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 3 
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเน้นการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือนเทศบาลเมืองศรีสัชน [ 14 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 2 
       
 
สท0023.2/ว1782 ประชุมพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 12/2561 [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
สท0023.2/ว1783 ประชุมพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 12/2561 [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
สท0023.2/ว1785 ประชุมกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมการบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
สท0023.2/ว1784 ขอเชิญประชุม [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
สท0023.4/ว5011 การอนุมัติข้อตกลงกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ได้ [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
สท0023.3/ว1790 1-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
สท0023.3/ว1790 2-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
สท0023.3/ว1790 3-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
สท0023.3/ว1790 4-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
สท0023.3/ว1790 5-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 12 ธ.ค. 2561 ]     


          
 
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยอยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
สอบถามเรื่อง งานที่ประกาศรับสมัคร เจ้าห้าที่เกษตร ที่ไหนครับ (12 มิ.ย. 2560)    อ่าน 360  ตอบ 0  
รับโอน บุคลากร ไหมค่ะ (2 มี.ค. 2560)    อ่าน 1173  ตอบ 1  
       


 
ทต.ในเมือง ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ประจำป [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งยางเมือง วัสดุสำนักงาน (สป) [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ในเมือง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๗๐ [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.ในเมือง กำหนดการตรวจรับงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคฟซีล (ไม่มีไหล่ทาง) ซอยตาลแถว หมู่ที่ [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ในเมือง การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และก [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 14 
ทต.กลางดง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.กลางดง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ศรีนคร ประกาศ อบต.ศรีนคร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
ทม.ศรีสัชนาลัย รายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.คลองยาง ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงร [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทม.สวรรคโลก เว็บไซต์ ทม.สวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 ธ.ค. 2561)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.ไกรกลาง สอบถามตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (12 ธ.ค. 2561)    อ่าน 38  ตอบ 1
อบต.ทุ่งยางเมือง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล ถนนชำรุด (1 ธ.ค. 2561)    อ่าน 30  ตอบ 3
อบต.ทุ่งยางเมือง วุฒิสถาปนิก รับเซ็นแบบ (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.ทุ่งยางเมือง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.ไทยชนะศึก เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (16 พ.ย. 2561)    อ่าน 32  ตอบ 0
อบต.เมืองบางยม โรงเรียนผู้สูงอายุ (14 พ.ย. 2561)    อ่าน 99  ตอบ 1
อบต.ย่านยาว ขอรายชื่อผู้ใหญ่บ้าน+กำนันของตำบลย่านยาว (11 พ.ย. 2561)    อ่าน 770  ตอบ 1
อบต.บ้านใหม่สุขเกษม เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 พ.ย. 2561)    อ่าน 24  ตอบ 0
                 
 
 
 
 
การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4041  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สน. บถ. มท 0809.2/ว199  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน กม. มท 0804.6/ว4024  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2561-2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4014  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
การติดตามผลการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4015  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว4006  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3982  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ขอรับบริการในโครงการการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4016  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
การสำรวจข้อมูลตำแหน่งศึกษานิเทศก์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว54  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
กำหนดการเพิ่มเติมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว4008 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
       
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2554