สท0023.2/ว1499 เชิญประชุมพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระประชุม ก.ท.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 10/2561  [ 16 ต.ค. 2561 ]    
 
สท0023.2/ว1500 เชิญประชุมพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระประชุม ก.ท.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 10/2561  [ 16 ต.ค. 2561 ]    
 
สท0023.2/ว1498 การกำหนดค่าเป้าหมายการประเมินโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ  [ 16 ต.ค. 2561 ]    
 
สท0023.2/ว1501 การกำหนดค่าเป้าหมายการประเมินโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ  [ 16 ต.ค. 2561 ]    
 
สท0023.5/ว4049 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้  [ 16 ต.ค. 2561 ]    
 
สท0023.5/ว4071 ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง  [ 16 ต.ค. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1846